banner

Zoals reeds in de mail is aangekondigd, zit deze Nieuwsbrief anders in elkaar dan de vorige edities. Mocht je problemen ondervinden bij het lezen en bekijken ervan, stuur ons dan even een mailtje.

Graag tot ziens op Facebook en bij de dorpsborrel!

Renee Bosma en Rob Stam


Hoe is het met het Oude Raadhuis?

Begin 2012 kregen de stichting ‘s Gravenlust en de atelierhouders in het Oude Raadhuis, Torenstraat 7, van de eigenaar, de gemeente Velsen, te horen dat het huurcontract opgezegd zou worden omdat de gemeente het pand wilde verkopen en leeg wilde opleveren.
Lees verder

Inmiddels wil de gemeente dit besluit heroverwegen. Wel is besloten dat het pand de status van “broedplaats” krijgt, een gebouw waarin verschillende kleinschalige vormen van ondernemerschap, ateliers, tentoonstellingen bij elkaar zitten, aangevuld met commerciële functie als daghoreca. Het pand blijft toegankelijk voor publiek.

Om een definitief besluit te kunnen nemen over de verhuur en exploitatie wordt er een plan gemaakt over de invulling van het pand en hoe dat er financieel uit ziet. Vanwege de slechte staat van onderhoud zal er ook bouwkundig geinvesteerd moeten worden. Het bedrijf BEAT/development is door de gemeente gevraagd dit plan op te stellen o.a. in overleg met de huidige gebruikers.

Het buurpand Torenstraat 5, ooit afzonderlijk verkocht als kantoor met bovenwoning, is begin dit jaar geveild en verkocht. Het wordt nu door B2makelaars te koop aangeboden als eengezinswoning voor €798.000,- .

Er is, ook in de gemeenteraad, lang gediscussieerd over de bestemmingswijziging van dit deel van het pand van maatschappelijk/kantoor naar woonbestemming. Er is toen een compromis gevonden door alleen de eerste verdieping een woonbestemming te geven. Nu heeft het hele pand blijkbaar een woonbestemming. Het bestemmingsplan zegt echter wat anders.

Wordt vast nog vervolgd.

Rob Stam
symbool eparking

Geen uitbreiding parkeerterrein, wel twee oplaadpunten.

Het plan van de gemeente Velsen om twee parkeerplaatsen met oplaadpaal te reserveren voor elektrische auto’s is door Rob Stam aangegrepen om bij de gemeente te pleiten voor uitbreiding van het parkeerterrein aan de Meervlietstraat.
Lees verder
E-oplaadpaaltje

'In mijn bezwaarschrift tegen de aanleg van de parkeerplaatsen met laadpaal heb ik aangevoerd dat de druk op de 70 parkeerplaatsen de laatste jaren sterk is toegenomen. Meer huishoudens hebben twee auto’s, er is een parkeerverbod in het dorp ingesteld, er komen meer bezoekers naar het dorp voor de restaurants, exposities, diensten in de kerk, kanaalrecreanten, af en toe een filmopname. Het gebeurt vaker dan voorheen dat bewoners hun auto niet kwijt kunnen en uitwijken naar Velsen-Oost. Of een flinke bekeuring riskeren als ze toch de auto in het dorp neerzetten.

Hoewel het maar om twee plaatsen gaat, kunnen deze plaatsen niet gebruikt worden door andere auto’s. In het bezwaarschrift is tevens gevraagd na te gaan of het parkeerterrein in oostelijke of noordelijke richting uitgebreid kon worden met extra parkeerplaatsen.'

Bij de behandeling in de gemeentelijke bezwaarcommissie is door de gemeentelijke deskundige aangegeven dat uit tellingen blijkt dat de parkeerdruk hier acceptabel is. De gemeente hanteert een richtlijn van 79%. Dat wil zeggen dat boven een reguliere bezetting van meer dan 79% van het aantal parkeerplaatsen er een parkeerprobleem kan zijn.

Volgens gemeentelijke tellingen was de parkeerbelasting 72% in 2006, en 85% in 2010. Vanwege de behandeling van het bezwaarschrift zijn op een aantal avonden in maart nieuwe tellingen gedaan. Die gaven een parkeerbelasting van 73% en 66% aan. Een daling dus t.o.v. eerdere metingen.

De gemeente gaat er vanuit dat deze cijfers een goed beeld geven van de reguliere piekbelasting van het parkeerterrein voor omwonenden omdat bewoners ’s avonds thuis zijn. Wanneer de parkeerbezetting regulier boven de 79% uitkomt, kan alsnog worden overwogen het parkeerterrein uit te breiden. Daarbij is dan wel medewerking nodig van Rijkswaterstaat als eigenaar van de grond naast het huidige parkeerterrein. Volgens de gemeente is er nu dus geen aanleiding het aantal parkeerplaatsen uit te breiden.

Hoewel er nog geen besluit op het bezwaarschrift is genomen, zijn de plaatsen voor electrische auto’s inmiddels gerealiseerd en wordt er af en toe electrisch getankt.

Graag horen we jullie mening over parkeren in en om het dorp. Ervaren jullie parkeerproblemen bv ’s avonds of in het weekend. Laat het weten via info@dorpvelsen.nl

Rob Stam

E-parkeerplaats

Vissersoverlast en aanverwante zaken.

De afgelopen drie, vier jaar is de toename van vissers langs het kanaal ter hoogte van het Dorp zodanig toegenomen dat het voor enkele dorpsbewoners leidde tot behoorlijk overlast.
Lees verder

De toename van het aantal vissers ter hoogte van het dorp wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van vissoorten die normaal gesproken niet in binnenwater te vangen zijn, zoals tong. De bijzondere mix van zoet en zout water hier is voor verschillende vissoorten een prettige plek om te vertoeven en dus ook voor sportvissers uit het hele land.

De meeste vissers houden zich keurig aan de regels maar een aantal houdt geen rekening met de omgeving en veroorzaakt overlast. Afhankelijk van de plek waar men woont leidt de overlast tot meer of minder ergernis. Zo zijn er bijvoorbeeld klachten over een overvolle parkeerplaats, vervuiling op parkeerplaats en langs de oever van het kanaal, achtergelaten vistuig met haakjes waar honden en katten zich in vastzetten en nachtelijk in- en uitladen onder slaapkamerramen. Ook sommige vissers gedragen zich ronduit onbeschoft. Dat wordt er niet beter op als ze daarop worden aangesproken. Overleg met de Bijzondere Opsporings Ambtenaar van de Sportvisserij MidWest Nederland, die de visvergunning langs het kanaal afgeeft en controleert, de meldingen bij de politie en de gemeente leidden niet tot vermindering van de overlast.

Reden voor Roosje Hofman, Harrie Verdijk en Rob Stam om een klacht in te dienen bij de burgemeester van Velsen met het verzoek een visverbod ter hoogte van het dorp in te stellen.

Op initiatief van de gemeente zijn gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat (de beheerder van het kanaal, de Sportvisserij MidWestNederland, de gemeente Velsen en de bewoners om uit zoeken hoe de vissers zonder overlast te veroorzaken hier hun hengel kunnen uitwerpen. Zonder uitzondering wordt door allen de problematiek erkend en is uitgezocht wie wat kan doen om de overlast tot een minimum te beperken.

Het doel is niet om vissers of het vissen in zijn geheel te laten verdwijnen uit het Dorp, maar om te bereiken dat het bewoonde deel van het Dorp geen overlast meer ervaart.

Dat heeft geleid tot een aantal afspraken die tot acties leiden waardoor de overlast moet verminderen:

 • Er komt aan het eind van de Meervlietstraat een bord waarmee de vissers vriendelijk doch dringend verzocht “buiten de bebouwde kom” te vissen;
 • aan het parkeerterrein komt een informatiebord voor de vissers waarop “gedragsregels“ zijn vermeld en de vissers worden verzocht niet in de nabijheid van woningen te vissen;
 • het onderhoud van groen langs het kanaal ter hoogte van het dorp wordt tot een minimum beperkt;
 • de Sportvissersorganisaties maken in hun bladen en op hun sites melding van de klachten en doen een beroep op de vissers niet in de “bebouwde kom” te vissen en hun spullen op te ruimen; ook de gemeente doet dat op de gemeentesite;
 • opsporingsbeambten van de visserijbond en de gemeente controleren wat vaker de visplekken langs het kanaal
 • In overleg tussen de gemeente en de Sportvisserij MidWest Nederland worden binnenkort de borden geplaatst.

Gezien de gezamenlijke inzet de problemen op te lossen, verwachten wij dat de overlast voor bewoners snel verholpen zal zijn.

Roosje Hofman, Harrie Verdijk, Rob Stam

Nieuwe cachotman

Het cachot in de Middendorpstraat van Oud-Velsen heeft een nieuwe eigenaar en hij heet Marc Elsendoorn. Elsendoorn (46) is een grafisch vormgever. Hij doet layout bij het Noord-Hollands dagblad en hij werkt voor zichzelf, als vormgever en webdesigner. Hij maakt van het cachot een werkruimte.
Lees verder

Thuis aan de Meervlietstraat in Velsensen-Zuid zijn drie kinderen: “Ik heb altijd gewoon thuis gewerkt, maar toen dit langs kwam dacht ik: dit laat ik niet lopen, ik bied mee.”

Het cachot, voorheen eigendom van de gemeente Velsen, is verkocht bij besloten inschrijving. Er waren meer gegadigden, maar Elsendoorn bleek het hoogste bod te hebben gedaan. Hij is er ‘hartstikke blij’ mee. “De ruimte is mooi, de uitstraling is goed en de naam ook, daar ga ik nog wel iets mee doen.”

Voordat Elsendoorn echt in het oude gevangenisje gaat werken, wordt er eerst opgeknapt. Er komt een wc, een nieuw keukenblokje en er wordt geschilderd. Als dat alles klaar is, zal hij er, voorlopig een dag in de week werken.

Hij wil graag, op open monumentendagen of andere gelegenheden, de deuren van het cachot als van ouds openen voor publiek.

info@publishonline.nl

Loes de Fauwe

Schoenendozen met oude dia's (34) van ons dorp

Onlangs vond Haije Gemser in een schoenendoos dia's van het dorp in opbouw. Met de foto's van Jet Franse-Goldstein geven ze een mooi tijdsbeeld van het dorp, zo’n dertig, veertig jaar geleden.
Lees verder en bekijk de foto's

'Iedereen heeft wel in zijn ”predigitale" schoenendoos nog allerlei fotomateriaal dat lastig bruikbaar te maken is: Negatieven, diapositieven of afdrukken die geleden hebben door de tijd of waarvan de negatieven weg zijn. En je zou er graag weer over kunnen beschikken. Zo ook ik. Ik heb me een goede scanner aangeschaft en wat is een onverwacht bijeffect? Er stonden bij mijn vakantiedia’s ook nog een aantal plaatjes van het dorp. Die toen niet, maar nu toch een beetje ”historische” waarde hebben gekregen en over enige jaren hebben ze dat helemaal.

Het zou zonde zijn als dat materiaal verloren ging. Dus heb je oude dia's van het dorp, ik wil ze voor je scannen en bewerken en daarna komen ze op de site.
Wat me tijdens het bekijken van die oude dia's te binnen schoot was dat de familie Rob en Jet Franse-Goldstein ooit een diavertoning hadden gegeven over het dorp zoals ze het aantroffen toen zij er net na de oorlog in de Meervlietstraat waren komen wonen.

Jet Franse-Goldstein was trouwens de eerste, zeer actieve secretaris van de Stichting Het Dorp Velsen. Na enig speurwerk vond ik dochter Karen. Het archief was opgeschoond, de tijd spaart dia’s niet, maar met de paar overgebleven dia’s waren we ook al blij. Nog van voor de tijd van de laatste verbreding van het Kanaal met o.m. mooie opnamen van het - helaas verdwenen - pleintje van Bresser.'

Bekijk de foto's (Er wordt naast deze Nieuwsbrief een nieuw tabblad geopend.)

Haije Gemser

De eeuwige Dorpswieg

De lijst met kinderen die in de onvolprezen Dorpswieg gelegen hebben is langer geworden. Wim Schaafsma vond nog een paar leuke foto's.
Lees verder

'Ik zag in jullie fraaie digitale glossy een foto van de dorpswieg. Ook onze zoon Jaap, geboren april 1980, heeft er in gelegen. Zie bijgaande foto. Nadat Jaap er uit was gegroeid heb ik de wieg, denk ik, terug gebracht naar Haije en Ingrid Gemser. Wel met de auto natuurlijk.
Groet, Wim Schaafsma'

auto met wieg de dorpswieg

 

Is het begrip Dorpswieg nieuw voor je, lees dan Nieuwsbrief, blz 5, en Nieuwsbrief, blz 9
(Er wordt naast deze Nieuwsbrief een nieuw tabblad geopend.)

symbool facebook

Facebookgroep voor het Dorp Velsen

Sinds kort zijn we, dankzij Jan Borst, ook op Facebook te vinden, zodat iedereen die het dorp een warm toedraagt voorvallen, nieuwtjes, foto's en eventueel andere zaken kan delen.
Lees verder

Hieronder zie je hoe de Facebookpagina van 'het Dorp Velsen' er momenteel uitziet. Je kunt er komen - en je aanmelden - via deze link.

voorbeeld facebook

 

Als je het leuk vindt om lid van deze groep te worden, volg dan bovenstaande link en klik op “lid worden” (staat rechts onder de foto van het dorp). Het is een besloten groep, dus de beheerder (Jan Borst) moet je eerst nog toelaten.

NB Om deel te kunnen nemen aan de groep is een eigen Facebookaccount noodzakelijk. Als je er nog geen hebt, kun je dat snel en kosteloos aanmaken. Via deze link vind je algemene informatie over Facebook.

De Facebookgroep voor het Dorp Velsen is primair bedoeld voor alle bewoners van het Dorp Velsen, de Vrienden van het Dorp Velsen, donateurs van de Stichting het Dorp Velsen en andere belangstellenden.

Onze website van het Dorp Velsen blijft natuurlijk gewoon bestaan.

Jan Borst

feestje

Zomerborrel op het Plein

(Ingezonden door Roosje Hofman) Zo vlak voor dat de zomer losbarst lijkt het me weer een prima moment om een fijne avond met elkaar door te brengen. Losjes met wat eten en drinken of strak georganiseerd?
Lees verder

dorpsborrel dorpsborrel


Ik heb nog geen plan. Wel kan ik me herinneren dat we vorig jaar de laatste zomeravond met elkaar en de meegebrachte hapjes en wijntjes allemaal als heel prettig hebben ervaren.

Mijn voorstel:

 1. laten diegene die "goesting" voelen om mee te denken op 17 juni aanschuiven aan mijn tafel om 20.00 uur voor een brainstorm.
 2. geef dat van te voren even door per e-mail naar info@vuuraanzee.nl
 3. neem anderen mee die ook willen en/of stuur deze mail door naar mensen waarvan je denkt dat die dat op prijsstellen.
 4. Ze zijn welkom!
 5. als streefdatum voor de avond 24 juli.

Hoor graag van jullie en voor nu een warme groet,
Roosje

QR

Rondleidingen - en digitale info

Er komt 'digitale informatie' voor wandelaars en fietsers die ons dorp bezoeken. Via QR's - zie het icoontje hiernaast - die op een paar plaatsen in het dorp te zien zullen zijn, kom je op de mobiele versie van onze site. De huidige mobiele versie wordt binnenkort geheel herzien.
Lees verder

De digitale informatie zal beknopt zijn en hoofdzakelijk gaan over de geschiedenis van het dorp; het beschermd dorpsgezicht; een paar opmerkelijke gebouwen; de kanaalverbreding. Mocht je suggesties hebben, dan horen we die graag.

Natuurlijk worden de gewone rondleidingen nog steeds georganiseerd. Belangstellenden kunnen informatie ontvangen en zich aanmelden. De kosten bedragen €50,- voor een rondleiding van een uur voor minimaal 10 personen.

Neem hier contact op voor zowel de suggesties als voor de rondleidingen.

rondleiding

Dorpers koken en vertellen hun verhaal

Ruim een jaar geleden kwam Marie-Fleur met het originele idee een dorpskookboekje samen te stellen met recepten, verhalen en foto's van de Dorpers.
Bekijk de smakelijke verhalen & recepten. Laat je inspireren!
(Er wordt naast deze Nieuwsbrief een nieuw tabblad geopend.)